Vask og eftersyn


Vask &  Eftersyn – Fuldt nedgravet affaldscontainer, Halvt nedgravet affaldscontainer, Ovenjordiske affaldscontainere, kuber

Planlægning af kørsel for vask

Vask kan kun udføres, hvis containeren er tømt for affald. Som praksis er, bestiller Ordregiver vask- og serviceopgaver, tæt på tømningsdagene. Rubæk er med i koordineringsarbejdet mellem udførelse af ydelserne og tømning, hvis det er nødvendigt, så Rubæk ikke kører ud til fyldte affaldscontainere for at vaske dem.

Vaskeservicen består af:

 1. Vaskechaufføren starter med at vaske den synlige del bestående af dørkpladen og indkastsøjlen. At vaskeservicen påbegyndes med vask af dørkplade og indkastsøjle før selve vask af inderbeholderen er velovervejet. Fordi evt. vaskevand, der løber ned i inderbeholderen, ønskes tømt over i vaskebilen. Det samme gør sig gældende ved halvt nedgravede eller overjordiske.
 2. Beholderen løftes ind over den høje spuleenhed, der rengører beholderen indvendigt. Den høje spuleenhed sikrer, at også indkastsøjlen ved fuld nedgravede rammes med vand, hvilket er væsentligt, da der også kan sidde lugt-forurening i form affaldsrester i søjlen.
 3. Afslutningsvis rengøres brønden manuelt af vaskechaufføren. Dvs. at personalet efter behov kravler ned i betonkassen/yderbeholderen for at feje, vaske og suge forurening/perkolat væk fra betonkassens bund. Processen er, at bunden tømmes for beskidt vand og tabt affald, og derefter vaskes/skylles, og til sidst suges vaske- og skyllevandet op, så betonkassen efterlades tør og ren.


Inspektion af krantømt beholdere:

I forbindelse med vaskeservicen, udføres det årlige eftersyn af systemet. Affaldstømte og vaskede krantømte beholdere kan inspiceres optimalt. Vi udfylder en tjekliste for hvert enkelt system. Tjeklisten sikrer, at ejer lever op til sin årlige eftersynspligt. Såfremt der er fejl og mangler, noteres dette på rapporten, som sendes til ejer, der så kan beslutte om fejl skal udbedres eller ej.

Inspektionen består af følgende trin:

 1. Visuel gennemgang af systemets tilstand.
 2. Afprøvning af systemet.
 3. Et mærkat sættes på søjlen med dato for næste inspektion.

 

Vask – Fritstående 4-hjulet container, Fritstående 2-hjulet container (1 rum), Fritstående 2-hjulet container (2 rum)

Planlægning af kørsel for vask

Vask kan kun udføres, hvis containeren er tømt for affald. Som praksis er, bestiller Ordregiver vask- og serviceopgaver, tæt på tømningsdagene. Rubæk er med i koordineringsarbejdet mellem udførelse af ydelserne og tømning, hvis det er nødvendigt, så Rubæk ikke kører ud til fyldte affaldscontainere for at vaske dem. Selvom containeren naturligvis vil være mest beskidt indvendigt, er det også vigtigt, at containeren rengøres udvendigt, da det jo er denne del af containeren, som er synlig for brugerne.

Samtidigt sørger vores vaskeoperatør for altid at vaske håndtag og greb grundigt med en håndkost således, at vi sikrer, at brugeren møder en helt rengjort container, især på de steder, hvor brugeren berører containeren.

Facts om vores vaskeservice på fritstående 2-4 containere

 • Egne vaskebiler
 • Opvarmet vand til ca. 50-70 gr. for at opnå den samme vaskeeffekt, som kunne være opnået med forskellige former for kemi.
 • Vaskevandet filtreres og genbruges til en hel dags vask.
 • Der anvendes ingen kemikalier i processen.
 • Vasker både indvendigt og udvendigt i samme proces.
 • Vaskebilerne og vaskeprocessen er kontrolleret og godkendt af Arbejdstilsynet.

Det betyder selvfølgelig også, at vi ikke kun begrænser udledningen af kemikalier, men også undgår, at operatøren og slutkunder, kan komme i kontakt med stærke sæber og kemikalier.
Der er derfor heller ingen krav til brug af specielle værnemidler i forbindelse med rengøringen. Kun et krav om almindelig beskyttelse af hænderne ved brug af arbejdshandsker.
Efter endt vaskedag kan vaskevandet udskilles via almindelige sandfilter, da det ikke indeholder rester af farlig kemi. Evt. affald, som vaskes ud af beholderne i løbet af dagen opsamles i poser, og kommes tilbage i én af beholderne på adressen, således at vi ikke fjerner affald fra adressen.

Kvalitetskontrol

Der udføres skriftlige kvalitetskontroller hos den enkelte kunde. I bemærkningsfelt anføres evt. observerede afvigelser. Kontrollen ses som et checkskema/værktøj til dialog mellem inspektør samt både kontaktpersoner og vaskechauffør. Således sikres et fokus på, at den aftalte kvalitet for vask og serviceinspektion opretholdes. Desuden opnås et samarbejde hvor eventuelle afvigelser eller misforståelser løses, efterhånden som de opstår. Kopi af kontrollen sendes til kunden ifm faktureringen.

Samarbejde mht. tømning/fremkørering/planlægger osv.

Ved bestilling af vask/service skal Rubæk bruge følgende oplysninger fra ordregiver

 • Antal beholdere af hver fraktion
 • Oplysninger om beholderne er med et- eller to-kammer
 • Præcise adresser på de beholdere, der skal vaskes
 • Oplysninger om tømningsdage og frekvenser (tømningskalender)
 • Tilladelse til at bestille ekstra/tidlig tømning, hvis dette er nødvendigt, for at opgaven kan udføres indenfor normal arbejdstid.
 • Herefter vil Rubæk rette henvendelse til renovatøren for at koordinere tømning og vask.


Normal leveringstid på vask og serviceydelserne regnet fra bestilling til udførelse på adressen. Ved ombytning beskrives leveringstid fra bestilling til ombytningen på adressen.

Rubæk puljer ordrerne sammen fra afdelingerne, så vi kan få effektive og miljøvenlige vaskedage med mange vask og mindst mulig kørsel til og fra opgaverne.

Normal vasketid er afhængig tømningsfrekvens. Vi har en forventning om et godt samarbejde og at der kan planlægges udførelse koordineret med flere afdelinger og indenfor samme kommune, som ”ejer” det husstandsindsamlet affald.

Ved forsinkelse eller manglende mulighed for at gennemføre planlagt vask, sendes opgaven retur til koordination, og en ny dato for servicebesøg fastlægges.

Rubæk & Co A/S arbejder mod opfyldelse af grøn politik. Derfor tilstræbes efficient drift, hvilket betyder, at transport skal foregå med mindst mulig tom-kørsel. Ligeledes puljes vaske og serviceopgaver således at der udledes mindst mulig Co2. Det gode samarbejde for at opnå en grøn hverdag er derfor vores mål for samarbejdet.